หน้าแรกประวัติกองการสอบโครงสร้างวิสัยทัศน์พันธกิจ/ภารกิจผู้บังคับบัญชาติดต่อเราแผนที่แสดงที่ตั้ง

แผ่นพับการรับสมัครตำรวจฯ (18/7/57)
 

รายการ คม-ชัด-ลึก  13/6/55

รายการ เช้าข่าวข้นฯ 15/6/55

รายการ MCOT          15/6/55

รายการ Spring NEWS  19/6/55

รายการ Thai PBS     9/7/55

 

 

<<กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www.policeadmission.org เท่านั้น >>

ประกาศข่าว/ประชาสัมพันธ์

รับสมัครตำรวจ 6,800 อัตรา ปี 2557 (15/7/57)

     1. ทำหน้าที่ป้องกันปรามปราม (นักเรียนนายสิบตำรวจ)

ลำดับที่ หน่วยงาน อัตรา ลำดับที่ หน่วยงาน อัตรา
1 บช.น. 1,000 9 ภ.8 600
2 ภ.1 700 10 ภ.9 100
3 ภ.2 550 11 บช.ตชด. 1,200
4 ภ.3 300 12 บช.ส. 100
5 ภ.4 150 13 บช.ปส. 100
6 ภ.5 350 14 สง.นรป. 30
7 ภ.6 150 15 ศชต. 900
8 ภ.7 370 รวม 6,600

     2. ทำหน้าที่เทคนิค (ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน สายเทคนิค)

ลำดับที่ หน่วยงาน อัตรา
1 สทส. 50
2 บ.ตร 50
3 สพฐ.ตร. 100
รวม 200

***ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  

กำหนดการปฏิบัติงานในการรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
ประจำปี พ.ศ.2557 จำนวน 6,800 อัตรา
(24/7/57)

     - ประกาศรับสมัครคัดเลือก/รับสมัครสอบแข่งขัน                                15  ก.ค.  57
   
- รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต                                                           22 ก.ค. - 13 ส.ค. 57
   
- สอบข้อเขียน (วันอาทิตย์ที่ 31 ส.ค. 57 )                                             31 ส.ค.  57
    - ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน                                                      8  ก.ย.  57
    - ประกาศผลรอบสุดท้าย                                                                       24 ต.ค.  57
***ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

กฎหมายที่น่าสนใจ

ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 54  งานสารบรรณ พ.ศ.2556  

พ.ร.บ.ตํารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
จริยธรรมและกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547
กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการคัดเลือกและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจเป็น ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและการคัดเลือกและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจชั้นประทวนหรือชั้นพลตำรวจ เป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2547
กฎ ก.ตร.ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจพ.ศ.2547
คดีปกครองที่ควรรู้
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ 157/2552  ประเด็น ป.โท ฟ้องขอให้ บช.ศ. แต่งตั้งตนเป็นชั้นสัญญาบัตร
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ 808/2553    ประเด็น เรื่อง ถูกตัดสิทธิ เพราะเป็นผู้มี ความบกพร่องใน
ศีลธรรมอันดี
คำวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่ สค   197/2553 ประเด็น การขอดูข้อสอบ และผลคะแนนการ สอบ
 


สถิติผู้เยี่ยมชม
ตั้งแต่ 14 กรกฎาคม 2556

web
analytics

  
กองการสอบ อาคารวิทยาลัยการตำรวจ ชั้น 3 
กองบัญชาการศึกษา
เลขที่ 100 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900